Efekt ekologiczny

Instalacja solarna wytwarzając ciepło ogranicza pracę konwencjonalnego źródła ciepła, np. kotła węglowego lub gazowego. Większość indywidualnych budynków w Polsce ogrzewana jest w oparciu o paliwa stałe, głównie węgiel i jego pochodne (70% wg Instytutu Ekonomii Środowiska). Skutki niskiej emisji zanieczyszczeń i złej jakości powietrza mogą być ograniczany na drodze stosowania efektywnych systemów grzewczych, w tym kolektorów słonecznych. Spośród wszystkich systemów grzewczych, instalacja solarna cechuje się najwyższym wskaźnikiem efektywności energetycznej, tzn. wytworzenie ciepła wymaga najmniejszego nakładu energii. Przykładowo instalacja solarna złożona z 3 kolektorów słonecznych dostarczająca w warunkach dobrego nasłonecznienia ponad 3 kW ciepła (600 W/m2 x 5,4 m2), zużywa dla pracy pompy obiegowej około 30 W. Oznacza to, że ciepło uzyskiwane z pracy instalacji solarnej jest 100-krotne większe niż bieżące zużycie energii elektrycznej. Takiej sprawności nie uzyskuje żadne inne urządzenie grzewcze – czy to elektryczne, czy to spalające paliwo.

W ramach projektu pn: „ECO – LOGICZNY ZWIERZYNIEC” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku zastosowano 390 instalacje solarne. Łącznie zastosowano 1013 kolektorów płaskich.

Powierzchnia czynna wszystkich kolektorów wynosi 1843 m2. Wysoka sprawność kolektorów słonecznych także dzięki zastosowaniu szkła antyrefleksyjnego, pozwala na osiąganie uzysków ciepła nawet powyżej 400 kWh/m2rok [wg 1]. Każdy 1 m2 powierzchni czynnej kolektora pozwala ograniczyć zużycie węgla kamiennego o około 60÷70 kg/rok.

Całkowity efekt ekologiczny uzyskany dzięki zastosowaniu instalacji solarnych prezentuje się następująco (wskaźniki przyjęte wg [2], [3], [4]):

  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2: -370.800 kg/rok
  • Zmniejszenie emisji tlenku węgla CO: -9.020 kg/rok
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku siarki SO2: -3.850 kg/rok
  • Zmniejszenie emisji tlenków azotu NOx: -440 kg/rok
  • Zmniejszenie emisji pyłów: -2.400 kg/rok
  • Zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu: -2,8 kg/rok

Dwutlenek węgla CO2 jest odpowiedzialny za powstawanie efektu cieplarnianego. Nie jest on zanieczyszczeniem tak jak w przypadku tlenku węgla, tlenków siarki czy azotu. Jest produktem całkowitego spalania każdego paliwa. W razie spalania niecałkowitego w spalinach będzie obecny tlenek węgla CO. Ważną rolę w absorbowaniu dwutlenku węgla pełnią rośliny. Jedno dorosłe drzewo jest w stanie przyjąć w ciągu roku około 8 kg dwutlenku węgla. Zastosowanie 1013 kolektorów słonecznych jest w stanie zaabsorbować 367.9 ton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada 46.350 drzewom niezbędnym do uzyskania takiego samego efektu. Taka ilość drzew liściastych zajmuje przeciętnie 9,3 ha lasu.

Źródła:

  • [1] Wyniki symulacji komputerowych w programie GetSolar efektów pracy instalacji solarnych
  • [2] „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw”, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • [3] Parametry jakościowe węgla grubego ZG Sobieski
  • [4] Sprawność kotła stałopalnego w trybie pracy na podgrzewanie wody użytkowej, średnio 60%