Informacje

Cel projektu

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zwierzyniec, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „ECO – LOGICZNY ZWIERZYNIEC” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Budynki prywatne oraz budynki użyteczności publicznej, w których nastąpił montaż instalacji solarnych zlokalizowane są na terenie gminy Zwierzyniec, powiat zamojski, województwo lubelskie.

W ujęciu ilościowym realizacja projektu rozkłada się na poszczególne miejscowości:

 1. Bagno – 42 instalacji solarnych,
 2. Guciów – 4 instalacje solarnych,
 3. Kosobudy – 23 instalacji solarnych,
 4. Obrocz – 42 instalacje solarnych,
 5. Sochy – 25 instalacji solarnych + montaż 1 kotła c.o. na biomasę,,
 6. Topólcza – 19 instalacji solarnych,
 7. Turzyniec – 25 instalacje solarnych,
 8. Wywłoczka – 24 instalacji solarnych,
 9. Zwierzyniec – 138 instalacji solarnych + montaż 1 kotła c.o. na biomasę,
 10. Żurawnica – 43 instalacji solarnych.

Realizacja

Realizacja projektu polega na zamontowaniu zestawów kolektorów słonecznych, podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej oraz montażu w budynkach użyteczności publicznej kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę, na terenie gminy Zwierzyniec.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Zwierzyniec dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Położenie geograficzne Gminy w obszarze Polski o najsilniejszym nasłonecznieniu dodatkowo preferuje montaż kolektorów na tym obszarze. Wykorzystując te korzystne warunki oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gmina Zwierzyniec przystąpiła do realizacji niniejszego projektu.

Rys.1. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej

rejonizacja-energii-slonecznej

Rys. 2. Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach

roczne promieniowanie calkowite

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Rys. 3. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce

roczne sumy uslonecznienia

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Rys. 4. Mapa rozkładu rocznego promieniowania słonecznego na terenie Polski

rozklad rocznego promieniowania

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).

Z przepisów Ustawy z dnia 03.10.2008 r. Dz.U.2008.199.1227 O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Inwestycja znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB060012) oraz na obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017) należącego do sieci obszarów NATURA 2000.

Gmina Zwierzyniec uzyskała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odpowiednie zaświadczenie dot. obszarów Natura 2000, w którym stwierdzono, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000 znajdujące się w otoczeniu projektu. Tym samym uznano, iż przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostały zastosowane w projekcie posiadają ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami.

Etap realizacyjny projektu dotyczył wykonywania prac związanych z montażem kolektorów słonecznych na dachach lub ścianach istniejących budynków , montażem pozostałych urządzeń instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wraz z armaturą wewnątrz budynków. Zatem zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. Stąd jego oddziaływanie ograniczyło się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynkach w czasie wykonywania prac i polegało na czasowym obniżeniu komfortu zamieszkania wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie miało charakter krótkotrwały i ustąpiło z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków.

Instalacje solarne

W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do10. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2-kolektorowa.

Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9-1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8-2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:

2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200l 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300l 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400l 5 kolektorów dla 9-10 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.500l 6 kolektorów dla 11-12 osób korzystających z instalacji solarnej. poj. zasobnika min.600l Na tej podstawie zostało oszacowane wstępnie zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

2 kolektory – 220 instalacji, 3 kolektory – 129 instalacji, 4 kolektory – 29 instalacji, 5 kolektorów – 6 instalacji, 6 kolektorów – 1 instalacja.Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu, że pojedyncza instalacja solarna będzie nie mniejsza niż 2-kolektorowa. Dla 5 instalacji solarnych planowanych do wykonania w budynkach użyteczności publicznej tj:

 • Urząd Miejski w Zwierzyńcu
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
 • Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
 • Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu
 • Szkoła Filialna w Wywłoczce

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Wskaźniki produktu:

 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 390 szt.
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) -1,47 MW
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu – 2 szt.
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) – 0,05 MW
 • Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii – 1,52 MW

Wskaźnik rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) – 2 725,17 GJ/rok